Szkoła Języków Obcych

Sobota 4 kwietnia 2020

PracaAngielski on-lineDla lektor�w
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Aktualnoci

2020-03-24

ODWOANIE ZAJ DYDAKTYCZNYCH w dniach 12.03 - 14.04.2020 - Decyzja MEN
Zawieszenie zaj na kursach w TFLS w dniach 12-14.04.2020 r. - Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 r. : http://www.tfls.com.pl/kursy,526,395,decyzja-ministra-edukacji-narodowej.html wicej

2020-03-24

ZAPISY NA KURSY
W dniach 25.03 - 14.04.2020 r. zapisy na kursy odbywaj si w godz. 14.00-19.00 od poniedziaku do pitku. wicej

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych), zwane dalej jako „Rozporzdzenie”, informuje, e:

I. ADMINISTRATOR DANYCH
Witold Buczyski prowadzcy dziaalno gospodarcz w postaci szkoy jzykowej w Warszawie pod firm TFLS Testing & Foreign Language Services - Szkoa Jzyków Obcych – Witold Buczyski, NIP: 527-17-41-001, ul. Gabriela Piotra Boduena 4, 00-011 Warszawa, mail: biuro@tfls.com.pl, tel. +48 793 830 400, jest administratorem podanych przez Pastwa danych osobowych.

II. PASTWA DANE OSOBOWE
Do Pastwa danych osobowych, które mog by przetwarzane przez administratora naley imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania/korespondencji, adresu poczty e-mail, miejsca i daty urodzenia, wyniku z testu jzykowego oraz informacji dotyczcej wyksztacenia.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Pastwa dane osobowe mog by przetwarzane w celu skorzystania przez Pastwo z moliwoci oferowanych przez stron internetow administratora (m.in. formularz kontaktowy, licytacja ceny kursu, rezerwacja miejsca na kursie jzykowym/egzaminie lub zgoszenie do pracy) na podstawie udzielonej przez Pastwa zgody.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pastwa dane osobowe mog by w niezbdnym zakresie przekazywane odbiorcom danych, w tym lektorom, podmiotom wiadczcym usugi na rzecz administratora: informatyczne, ksigowo-finansowe, drukarskie i archiwizacyjne, z zakresu dorczania korespondencji i przesyek, utylizacji dokumentów, instytucjom, z którymi wspópracujemy czc oferowane usugi (nasi partnerzy) m.in. British Council, IELTS, Global Legal English Ltd., LCCI- London Chamber of Commerce & Industry,EITS Global oraz podmiotom upowanionym na podstawie obowizujcych przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pastwa dane osobowe bd przechowywane przez okres niezbdny do realizacji celu, dla którego zostay zebrane.

VI. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZ
Zgodnie z Rozporzdzeniem przysuguj Pastwu prawo: dostpu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych, do usunicia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do przeniesienia danych osobowych oraz niepodlegania decyzji, która opiera si wycznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

VII. PRAWO COFNICIA ZGODY
Przysuguje Pastwu prawo do cofnicia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Maj Pastwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

IX. WARUNEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Pastwa danych osobowych jest dobrowolne.

X. INFORMACJA O PROFILOWANIU
Pastwa dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XI. DANE KONTAKTOWE
Moecie si Pastwo skontaktowa z nami:
-telefonicznie pod numerem: 793 830 400
- pod adresem e-mail: biuro@tfls.com.pl ,
- przez elektroniczny formularz kontaktowy dostpny na stronie www.tfls.com.pl,
- pisemnie, przesyajc korespondencj na adres: TFLS Testing & Foreign Language Services - Szkoa
Jzyków Obcych – Witold Buczyski, ul. Gabriela Piotra Boduena 4, 00-011 Warszawa,
- w biurze TFLS pod adresem: ul. Gabriela Piotra Boduena 4, 00-011 Warszawa.

 

Infolinia

Referencje

W naszej wsppracy z TFLS cenimy sobie rwnie dbao o klienta, otwarto na nasze potrzeby, elastyczno w dziaaniu. Bez wahania moemy poleci TFLS wszystkim firmom, ktre jeszcze nie znalazy odpowiadajcej im szkoy jzykowej.

Danuta Nowik, Deutsche Leasing Polska S.A.

Kursy dopasowane s do naszych potrzeb, a firma szybko reaguje na sugestie dopasowujc si do naszych wymaga. Lektorzy posiadaj wysokie kwalifikacje zawodowe i dowiadczenie, a przede wszystkim s niezwykle sumienni i zawsze przygotowani do zaj.

Magorzata Winiewska-Janus, HRK S.A.

Firma Pearson Education Polska reprezentujca najstarsze na wiecie prywatne wydawnictwo publikujce materiay do nauki jzyka angielskiego – LONGMAN, pragnie wyrazi swoje najwiksze uznanie dla wsppracy ze Szko Jzykw Obcych TFLS - Testing and Foreign Language Services w Warszawie. Szczeglnie chcielibymy podkreli wkad jaki dowiadczeni lektorzy szkoy wnieli do publikowanych przez nas materiaw, ktre obecnie wykorzystywane s przez uczniw na caym wiecie. Nieocenione komentarze oraz udzia w pilotowaniu przygotowywanych materiaw, ktrych podjli si pracownicy szkoy pozwoliy nam na wydanie najwyszej klasy podrcznikw i sownikw.

Artur Grabo, Pearson Education Polska

Wsppraca ze szko TFLS przez cay okres projektu ukadaa si wzorcowo, a proces szkolenia zakoczy si widoczn popraw znajomoci jzyka u osb biorcych udzia w projekcie, co potwierdza profesjonalizm firmy oraz jej pracownikw.

Renata Matuszewska, EMSUR Polska Sp. z o.o.

Cenimy sobie wysoki profesjonalizm TFLS i liczymy na kontynuacj wsppracy wykorzystujc coraz to nowsze moliwoci, ktre oferuje nam TFLS wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszej firmy. Bogata oferta TFLS, zarwno pod wzgldem merytorycznym jak i cenowym, jest dla nas optymalnym rozwizaniem.

Leszek Smt, ORACLE Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja

Rejestracja na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

Certyfikaty jakoci

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrze�one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].