Szkoła Języków Obcych

Wtorek 22 pa�dziernika 2019

PracaAngielski on-lineDla lektor�w
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Aktualności

2019-10-19

Biuro czynne w dniu 19.10.2019 w godz. 13.30-16.00
więcej

2019-10-08

PRACA dla LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zatrudnimy pilnie lektorów języka angielskiego oraz native speakers do prowadzenia kursów języka angielskiego ogólnego oraz egzmainacyjnych. Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie cv na adres biuro@tfls.com.pl. więcej

FCE - terminy egzaminu

 

erminy FCE (Cambridge English: First) 

Wersja PB - Paper Based

Reading, Writing and Use of English and Listening 

09.11.2019
14.12.2019

Speaking

01-10.11.2019
06-15.12.2019


Wersja CB - Computer Based
  

Reading, Writing and Use of English and Listening 


19.10.2019

Speaking

11-20.10.2019
 

Część ustna egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. Stąd też czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

Terminy egzaminu FCE w 2019 r.

  

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN FCE 

Wersja PB

do 30.09.2019
do 04.11.2019

Wersja CB


do 04.10.2019

 

Cena egzaminu FCE 

- 625 zł wersja papierowa
- 645 zł wersja komputerowa

Cena dla uczestników kursów w TFLS:
- 510 zł wersja papierowa
- 520 zł wersja komputerowa.

 
Rejestracja na egzamin FCE:

 • osobiście w szkole TFLS lub
 • on-line
 

 

FCE - wersja komputerowa


Od czerwca 2010r. egzamin FCE  przeprowadzany jest wersji papierowej oraz komputerowej. Poniżej prezentujemy ważne informacje na temat nowej wersji egzaminu.


Przygotowanie do egzaminu
Format egzaminu FCE w wersji komputerowej jest identyczny jak w wersji papierowej, tak więc
nie ma potrzeby specjalnego przygotowania się do egzaminu computer- based.


Jasne instrukcje
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci mają możliwość wysłuchania instrukcji dotyczących m.in. sposobu zaznaczania odpowiedzi, przechodzenia do kolejnych części testu, sposobu zakończenia testu.

Monitoring przebiegu testu
Kandydaci widzą na ekranie postępy w wykonaniu testu. W rogu ekranu wyświetla się czas pozostały do zakończenia danej części (np. Reading). Można sprawdzić jaki procent został już wykonany, na jakie pytania została udzielona odpowiedź, a jakie pola pozostają puste. Taki monitoring zapobiega pominięciu części testu bądź pozostawieniu pól bez odpowiedzi. Pięć minut przed końcem egzaminu miga wyświetlacz czasu sygnalizując zbliżające się zakończenie.

Czytelna forma testu
W każdym momencie egzaminu można wrócić do dowolnego pytania i sprawdzić swoją odpowiedź.
W każdej części (np. Reading) na ekranie są widoczne zarówno teksty jak i pytania.
Odpowiedzi są zaznaczane bezpośrednio w teście, nie ma konieczności przenoszenia odpowiedzi na answer sheets (formularz odpowiedzi).

Część rozumienia ze słuchu (Listening)
W przypadku testów computer based, każdy słuchacz ma do dyspozycji słuchawki i sam dostosowuje głośność dźwięku.

Wyniki egzaminu
Wyniki egzaminu są dostępne po upływie 14 dni. Można je sprawdzić logując się na stronie Cambridge ESOL.

Terminy egzaminów
Sesje w wersji komputerowej odbywają sie co 2 miesiące.

Uznawalność egzaminu FCE

 

FCE jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym

FCE zastąpił wg zarządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej dawny egzamin państwowy z języka angielskiego.

FCE jest uznawany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.

FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.

FCE jest powszechnie uznawany w instytucjach handlowych i przemysłowych na całym świecie.

FCE jest uznawany przez wiele uniwersytetów i innych instytucji edukacyjnych  jako spełnienie wymagań znajomości języka angielskiego na odpowiednim poziomie przez kandydatów na studia.

Osoba podchodząca do egzaminu FCE powinna mieć za sobą ok. 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.
Certyfikat FCE, podobnie jak dyplom matury, jest ważny bezterminowo

Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami :
płynne posługiwanie się podstawowymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi

zastosowanie szerokiego zakresu słownictwa

komunikowanie się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego

wychwytywanie głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

pisanie różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg zdarzeń

FCE - Lektury

ZALECANE LEKTURY NA ROK 2012

  • William Thackeray: Vanity Fair (Black Cat lub inne wydanie)
  • Mary Stewart: This Rough Magic (OUP)

FCE - Opis egzaminu

Egzamin FCE jest dostępny w dwóch równoważnych wersjach: papierowej i komputerowej.

Egzamin FCE składa się z 5 części - tzw. Papers:

 • Paper 1: Reading
 • Paper 2: Writing
 • Paper 3: Use of English
 • Paper 4: Listening
 • Paper 5: Speaking


Paper 1: Reading - Czytanie
(czas trwania: 60 minut)

Reading obejmuje 3 części:
Part 1 - jeden tekst z ośmioma pytaniami multiple choice;
Part 2 -  gapped text sentences usunięte paragrafy);
Part 3 - multiple matching.

Ilość pytań : w sumie 30
Punktacja: w części 1 i 2 za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 2 punkty , w części 3 za każdą poprawną odpowiedź - 1 punkt. 
Długość tekstów około 550-700 słów w tekście.
W sumie ponad 2000 słów.

Writing - Pisanie
(czas trwania: 80 minut)

Writing składa się z na 2 części:
Part 1 – list lub e-mail (120-150 słów), bez możliwości wyboru;
Part 2 – wybór 1 z 5 poleceń : artykuł, list , raport, essej, recenzja lub opowiadanie (120-180 słów) lub wybór zadania na podstawie jednej z przeczytanych lektur:
• Wilkie Collins: The Woman in White (Black Cat 
    lub inne wydanie)
Michael Crichton: Jurassic Park (Macmillan  l
   lub inne wydanie)

Use of English - zastosowanie języka (czas trwania: 45 minut)

Ta część egzaminu składa się z 4 części:
Part 1: Multiple Choice Cloze- 12 pytań;
Part 2: Open Cloze- 12 pytańPart 3 – word formation;
Part 4: Key Word Transformations- 8 pytań

Ilość pytań : w sumie 42
Punktacja: W części 1, 2 , 3 za każdą poprawna odpowiedź można uzyskać 1 punkt, za każdą poprawną odpowiedź z części 4 natomiast- 2 punkty.


Listening - Słuchanie
(czas trwania: ok. 40 minut)

Listening składa się z 4 części:
Part 1: Multiple Choice – 8 krótkich, niepowiązanych ze sobą nagrań;
Part 2: Sentence Completion;
Part 3: Multiple Matching - 5 krótkich tematycznych monologów;
Part 4: Multiple Choice - 7 zadań wymagające wyboru spośród 3 opcji.

Ilość pytań : w sumie 30
Punktacja: Każdy tekst jest odtwarzany 2-krotnie. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.


Speaking - Mówienie
(czas trwania: ok. 14 min)

Speaking obejmuje 4 części:
Part 1:Konwersacja z egzaminatorem (zadawane pytania)
Part 2: 1-minutowe wypowiedzi każdego z egzaminowanych z krótką odpowiedzią drugiego (każdy zdający dostaje 3 materiały stymulujące z pytaniami)
Part 3 : Dialog pomiędzy egzaminowanymi ( zdający otrzymują materiał stymulujący oraz ustne wskazówki)
Part 4: Dyskusja na temat związany z częścią trzecią (zadawane pytania).

W części tej uczestniczy 2 kandydatów oraz 2 egzaminatorów.

Więcej informacji o egzaminie FCE 

 

Zakres tematyczny

 • Praca
 • Styl życia
 • Rozwój społeczny
 • Media
 • Relacje międzyludzkie
 • Edukacja
 • Tradycje narodowe i społeczne
 • Rozrywka
 • Podróże / Turystyka
 • Zdrowie/ Aktywność fizyczna
 • Nauka i technologia
 • Ludzie
 • Archeologia
 • Historia
 • Biznes/ Handel/ Przemysł
 • Środowisko naturalne/ Ekologia
 • Sztuka
 • Biologia
 • Architektura
 • Język
 • Psychologia
 • Społeczeństwo

Skala ocen

• Oceny pozytywne - A, B, C
• Oceny negatywne - D, E

Przedział procentowy

Wynik egzaminu

100% - 80%

A egzamin zdany z wynikiem bardzo dobrym

79% - 75% 

B egzamin zdany z wynikiem dobrym

74% - 60%

C egzamin zdany z wynikiem zadowalającym

59% - 55% 

D egzamin nie zdany minimalną liczbę punktów

poniżej 54%

E Egzamin nie zdany

Statystyki zdawalności egzaminu FCE

 

Infolinia

Lokalizacja

Metodyk radzi

Jak dobrze zdać egzamin i jaki egzamin?

Aby dobrze zdać egzamin należy w pierwszej kolejności trafnie ocenić swój poziom językowy ( za pomocą jakiegoś wiarygodnego testu, opinii lektora lub metodyka), uświadomić sobie swoje słabe i mocne strony, oraz trafnie oszacować czas potrzebny na przygotowanie do danego egzaminu oraz wybrać stosowny poziom lub rodzaj egzaminu

Na jakich certyfikatach powinno nam zależeć?

Przy wyborze certyfikatu powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka organizacja przeprowadza dany egzamin, czy jest on rozpoznawany na całym świecie, oraz czy będzie on nam w jakiś sposób przydatny w edukacji lub karierze zawodowej.

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].