Szkoła Języków Obcych

Sobota 4 kwietnia 2020

PracaAngielski on-lineDla lektor�w
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Kursy jzykowe - organizacja
Angielski oglny/ General English
Angielski konwersacje/ Conversational English -
Angielski dla Licealistw
Angielski dla Modziey 12-15 lat
Kursy do egzaminw z jzyka angielskiego - informacje oglne
FCE - Cambridge English: First (B2) - kurs przygotowawczy
CAE - Cambridge English: Advanced (C1)
CPE - Cambridge English: Proficiency (C2)
IELTS
TOEFL iBT
Matura z Jzyka Angielskiego
Egzaminu B2 z jzyka angielskiego na studiach - kurs przygotowawczy
LCCI English for Business
TOLES/ Angielski dla Prawnikw
GMAT
Grammar & Vocabulary In Action - kurs gramatyczny
Angielski - kursy specjalistyczne
Business English
Legal English/ Angielski dla prawnikw
Niemiecki
Hiszpaski
Francuski
Woski
Szwedzki
Kursy indywidualne
Bezpatny kurs konwersacyjny
Darmowy Kurs Drugiego Jzyka
Terminy i miejsca zaj
Lekcja prbna gratis!
Testy kwalifikacyjne
Zapisy - jak to zrobi?
Wpaty: rachunek bankowy
Kontakt
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej

Licytuj

Metodyk radzi

Ktry jzyk jest najpopularniejszy?

Nadal najpopularniejszym jzykiem jest angielski, jednake obserwujemy wzrost zainteresowania innymi jzykami tj.: francuski, niemiecki, hiszpaski, woski , a take ostatnio jzyk szwedzki. Wielu spord kursantw TFLS jednoczenie uczszczaj na kursy jzyka angielskiego oraz inne obcego.

O metodach nauczania

Obecnie wrd metod nauczania najlepiej sprawdza si metoda komunikacyjna, nastawiona na praktyczna umiejtno komunikowania si w rodowisku anglojzycznym. W metodzie tej wykorzystywane s materiay autentyczne, gry i zabawy komunikacyjne zapewniajce szybkie postpy w nauce.

Jak szko wybra?

Przy wyborze szkoy jzykowej najwaniejsza jest jej renoma, opinie studentw, a take kadra lektorska. Jeeli szkoa specjalizuje si w kursach egzaminacyjnych, czy te posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminw midzynarodowych oznacza to, i posiada zesp kadry o najwyszych kwalifikacjach. Dobrym wyznacznikiem poziomu szkoy jest te jej strona internetowa oraz system kwalifikacji na kursy, czyli jako testw oraz sposb przydziau do grup.

Jaki kurs bdzie najlepszy?

Wybr rodzaju oraz intensywnoci kursu powinny by uzalenione od potrzeb indywidualnych danego kursanta. W przypadku osb, ktrym zaley na szybkich postpach, czy te na zdaniu konkretnego egzaminu, zajcia powinny obejmowa co najmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Natomiast jeli chodzi o podtrzymanie kontaktu z jzykiem, czy nauk od podstaw kurs powinien obejmowa 2-4 godziny tygodniowo.

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej

 Warszawa, 11 marca 2020 roku

Zawieszenie zaj dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkoach i placówkach owiatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu owiaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, e w tym okresie przedszkola, szkoy i placówki owiatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie bd prowadziy zaj dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikajca z koniecznoci zapobiegania rozprzestrzenianiu si koronawirusa.

Lekarze, specjalici, eksperci WHO wskazuj, e wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych dziaa moe ograniczy rozprzestrzenianie si wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce moe zagrozi zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotowa rozporzdzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu owiaty na obszarze caej Polski.

Zawieszenie zaj dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zaj dotyczy przedszkoli, szkó i placówek owiatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjtkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych orodków szkolno-wychowawczych;
• modzieowych orodków wychowawczych, modzieowych orodków socjoterapii, specjalnych orodków wychowawczych, orodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkó w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spoecznej;
• szkó w zakadach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkó przy zakadach karnych i aresztach ledczych.

Dyrektorze,

• zajcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce bd zawieszone na
2 tygodnie;
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkoach podstawowych nie bd odbyway si zajcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie dziaania opiekucze;
• od 12 marca br. uczniowie szkó ponadpodstawowych nie przychodz do szkó;
• poinformuj uczniów, rodziców i kadr pedagogiczn o tym, jak bd wyglday kolejne dni;
• od poniedziaku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodz do przedszkoli i szkó. Nauczyciele pozostaj w gotowoci do pracy;
• poinformuj niezwocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne rodki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywie informacj o zawieszeniu zaj w widocznym miejscu;
• moesz poprosi nauczycieli o to, aby przygotowali materiay dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekae informacje dotyczce e-materiaów, z których mog korzysta uczniowie i nauczyciele;
• w szkoach prowadzcych ksztacenie zawodowe, w placówkach ksztacenia ustawicznego oraz w centrach ksztacenia zawodowego zawieszenie zaj dotyczy równie zaj realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
• uczniowie branowych szkó I stopnia bdcy modocianymi pracownikami nie uczszczaj do szkoy. Realizuj jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
• od 16 marca br. bd zawieszone zajcia realizowane w ramach turnusów doksztacania teoretycznego modocianych pracowników;
• led na bieco komunikaty Gównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj równie komunikaty wysyane przez System Informacji Owiatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu owiaty nauczycielom pozostajcym w gotowoci do pracy przysuguje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

• ze wzgldu na bezpieczestwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajcia zostan zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkoach podstawowych 12 i 13 marca br. bd jeszcze prowadzone dziaania opiekucze;
• zachcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie bdzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodrczniki.pl. udostpnia szereg materiaów edukacyjnych, które pozwalaj uzupeni, ugruntowa i poszerzy wiedz. Dostp do tych zasobów jest bezpatny;
• jeli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysuguje Ci zasiek opiekuczy do 14 dni. Szczegóowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przeka osobom, które bd opiekowa si Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczce bezpieczestwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystoci pomieszcze, w których przebywasz;
• led na bieco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyane przez dyrektora szkoy.

Uczniu,

• pamitaj o swoim bezpieczestwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie s due skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoy nie powinna oznacza dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zaj w Twojej szkole. Przeczytaj ulubion ksik, spróbuj uzupeni swoje wiadomoci lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiaów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystoci pomieszcze, w których przebywasz.


Platforma epodreczniki.pl i materiay do samodzielnej nauki

Zachcamy nauczycieli, aby w najbliszym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiay do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objcie opiek uczniów, którzy przygotowuj si do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostpnienie im niezbdnych materiaów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu nastpujcych rozwiza:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoy, przedszkola, placówki owiatowej;
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyanie materiaów bezporednio do modziey.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostpnilimy
e-materiay do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodrczniki.pl to biblioteka bezpatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualn podstaw programow materiaów edukacyjnych.

Jak si zabezpieczy przed koronawirusem?

• Czsto myj rce przy uyciu myda i wody.
• Przy kasaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odlegoci od osób, które kaszl i kichaj.

Osoby wracajce z regionów zaraonych koronawirusem powinny powiadomi o tym telefonicznie stacj sanitarno-epidemiologiczn lub zgosi si do oddziau obserwacyjno-zakanego. Wicej informacji dotyczcych koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwo pod numer 800 190 590!
Bezpatna infolinia NFZ jest czynna ca dob, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformuj Ci, co zrobi, by otrzyma pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Referencje

W naszej wsppracy z TFLS cenimy sobie rwnie dbao o klienta, otwarto na nasze potrzeby, elastyczno w dziaaniu. Bez wahania moemy poleci TFLS wszystkim firmom, ktre jeszcze nie znalazy odpowiadajcej im szkoy jzykowej.

Danuta Nowik, Deutsche Leasing Polska S.A.

Kursy dopasowane s do naszych potrzeb, a firma szybko reaguje na sugestie dopasowujc si do naszych wymaga. Lektorzy posiadaj wysokie kwalifikacje zawodowe i dowiadczenie, a przede wszystkim s niezwykle sumienni i zawsze przygotowani do zaj.

Magorzata Winiewska-Janus, HRK S.A.

Firma Pearson Education Polska reprezentujca najstarsze na wiecie prywatne wydawnictwo publikujce materiay do nauki jzyka angielskiego – LONGMAN, pragnie wyrazi swoje najwiksze uznanie dla wsppracy ze Szko Jzykw Obcych TFLS - Testing and Foreign Language Services w Warszawie. Szczeglnie chcielibymy podkreli wkad jaki dowiadczeni lektorzy szkoy wnieli do publikowanych przez nas materiaw, ktre obecnie wykorzystywane s przez uczniw na caym wiecie. Nieocenione komentarze oraz udzia w pilotowaniu przygotowywanych materiaw, ktrych podjli si pracownicy szkoy pozwoliy nam na wydanie najwyszej klasy podrcznikw i sownikw.

Artur Grabo, Pearson Education Polska

Wsppraca ze szko TFLS przez cay okres projektu ukadaa si wzorcowo, a proces szkolenia zakoczy si widoczn popraw znajomoci jzyka u osb biorcych udzia w projekcie, co potwierdza profesjonalizm firmy oraz jej pracownikw.

Renata Matuszewska, EMSUR Polska Sp. z o.o.

Cenimy sobie wysoki profesjonalizm TFLS i liczymy na kontynuacj wsppracy wykorzystujc coraz to nowsze moliwoci, ktre oferuje nam TFLS wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszej firmy. Bogata oferta TFLS, zarwno pod wzgldem merytorycznym jak i cenowym, jest dla nas optymalnym rozwizaniem.

Leszek Smt, ORACLE Polska Sp. z o.o.

Sownik e-DICT

Wpisz sowo (wyraenie) polskie lub angielskie

sowo:

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

Certyfikaty jakoci

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrze�one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].