Szkoła Języków Obcych

Sobota 4 kwietnia 2020

PracaAngielski on-lineDla lektor�w
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Lektorzy

Czas to pienidz!

Sownik e-DICT

Wpisz sowo (wyraenie) polskie lub angielskie

sowo:

Lektorzy

ANNA KANDEGER

Nauka jzyka to dla mnie nie tylko praca, ale przede wszystkim spotkanie z drugim czowiekiem.

Uczniowie inspiruj i motywuj mnie do przekazywania wiedzy w sposób kreatywny, a jednoczenie przystpny. Sama te wiele si od nich ucz i, cho trwa to ju ponad pi lat, to na kade kolejne zajcia w TFLS ciesz si jakby byy moimi pierwszymi.

KAROL WIECZOREK

Zdobywaem nagrody jako tancerz, muzyk i atleta, ale najwiksz nagrod i zarazem motywacj do wykonywania zawodu lektora s umiechy na twarzach kursantów i ich zadowolenie z uczestnictwa w moich kursach. Oprócz grania na skrzypcach, to wanie jzyki obce stay si moim sposobem na ycie, bo oprócz nauczania angielskiego, ucz si równie japoskiego i francuskiego, i nie ma dnia, w którym nie posugiwabym si jednym z nich.

W szkole TFLS poznaem ju setki przesympatycznych ludzi na niemal wszystkich poziomach. Prowadz midzy innymi przygotowanie do takich egzaminów jak FCE, CAE i TOEFL.

 

 

EWELINA PAWOWSKA

Z jzykiem angielskim jestem zwizana od zawsze, a ze Szko TFLS od ponad 3 lat. Prowadz kursy na rónych poziomach zaawansowania oraz kursy egzaminacyjne FCE, CAE i TOEFL.

Ucz z pasj , zaangaowaniem i poczuciem humoru ;-) Staram si, aby kade zajcia byy profesjonalne, ciekawe i motywujce.

MELANIA MISZTAL

Przygod z nauczaniem rozpoczam bdc studentk ostatniego roku. Lubi uczy, poniewa praca ta daje moliwo kontaktu z osobami reprezentujcymi róne wartoci, co z kolei, pozwala zachowa otwarty umys w podejciu do drugiego czowieka. Satysfakcja z postpów moich uczniów w nauce daje mi ogromn ilo zadowolenia. Uwielbiam wzajemn wymian pomysów, idei, emocji, humoru i pozytywnej energii, jak czerpi z pracy z ludmi. W szkole TFLS prowadz kursy ogólne od A1 do C1, egzaminacyjne First, Advanced, IELTS, LCCI oraz firmowe. Jestem równie konsultantem metodycznym oraz recenzentem podrcznika do Advanced.

BARTOSZ LUTOSTASKI

Najwicej radoci i satysfakcji przynosi mi jednak bycie nauczycielem. Chyba dlatego nauczania nie traktuj jako pracy, ale raczej jako pasj. W szkole TFLS ucz na kursach ogólnych, biznesowych i egzaminacyjnych na wszystkich poziomach. 

Moja dewiza to komunikacja i z tego wzgldu przykadam wielk wag do wicze aktywizujcych mówienie. Wane dla mnie jest nie tylko skuteczne i efektywne przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim wyksztacenie w uczniach swobody w posugiwaniu si jzykiem obcym.

Jestem absolwentem Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Gdaskim. Obecnie w pocie czoa kocz rozpraw doktorsk na temat wspóczesnej lteratury brytyjskiej.

 

 

AGNIESZKA MYNARSKA-SIWISKA

 

Magister Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat FTBE.

Z TFLS wspópracuj od 2000 r. Prowadz kursy egzaminacyjne FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI oraz kursy specjalistyczne dla firm. Jestem te konsultantem metodycznym, egzaminatorem, tumaczem oraz recenzentem publikacji metodycznych.

To co najbardziej lubi w nauczaniu jzyka to kontakt z wieloma ciekawymi ludmi, wiadomoc, e moja praca ma sens oraz satysfakcja z tego, e dziki moim staraniom mog pomóc innym rozwija si oraz osiga sukcesy akademickie i zawodowe.

UKASZ OSCAR DBKOWSKI

Jestem absolwentem Katedry Jzyków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W szkole TFLS ucz ju od 2006 roku. Prowadz zarówno zajcia z jzyka ogólnego, jak i kursy konwersacyjne, na wszystkim poziomach zaawansowania, od BEGINNERS do ADVANCED. W swoim portfolio, poza kursami ogólnymi, mam take te przygotowujce do rónego rodzaju certyfikatów, od FCE po TOEFL.

Poza szko TFLS, przez rok wykadaem na International School of Costume and Fashion Design. To dowiadczenie pozwolio mi poczy moje trzy yciowe pasje: jzyk angielski, media oraz design.

Najbardziej ciesz si, kiedy okazuje si, e studenci s na tyle zadowoleni z moich zaj, i decyduj si na kontynuacj nauki pod „moimi skrzydami”.  Zapraszam na moje zajcia! Skuteczny tok nauki oraz bezstresow atmosfer macie zapewnion! 

BEATA BURZEC

Jak inne jzyki, jzyk angielski równie suy przede wszystkim do komunikacji.  Sprawia mi ogromn satysfakcj, kiedy pojedyncze, niemiae zdania Kursantów stopniowo zmieniaj si w coraz bardziej swobodne, poprawne i pynne wypowiedzi.

Prowadz kursy ogólne na rónych poziomach oraz przygotowujce do FCE, CAE i LCCI English for Business. Prowadziam równie kursy w Anglii oraz Business English w wielu warszawskich firmach.

 

ROBERT WALIGÓRSKI

Wierz, e nauka i dobra zabawa mog i w parze pod warunkiem, e potrafi si pomidzy nimi znale równowag.

Z powodzeniem pomagam w nabywaniu wiedzy od dwunastu lat, w TFLS od padziernika 2011. Mona mnie spotka na kursach od A1 po CAE, gdzie staram si zaraa Suchaczy pasj do jzyka, podkrela istot systematycznej pracy a take udowadnia, e nabywana wiedza ma przeoenie na ycie codzienne, pozwala nada za nowymi trendami. Wychodz z zaoenia, e przede wszystkim to ja jestem dla Suchaczy i dokadam wszelkich stara, by kady czu si komfortowo i faktycznie chcia przychodzi na zajcia. Na swoich zajciach gwarantuj dobr atmosfer, indywidualne podejcie do problemów kadego Suchacza, zasób ciekawostek, porad i wskazówek oraz okazjonalnie odrobin przedniej zabawy.

 

ANNA FAFISKA

Hello everyone! I'm Ania  and I've been with TFLS for a few years now.

I have graduated from the University of Gdask and I hold a Master's in Linguistics.

I like teaching English to adult learners since it gives me a lot of satisfaction and I like contact with people. I specialise in teaching Business English (LCCI) and preparing for Cambridge examinations (FCE and CAE).

See you at school :)

COSTA DI ANGELO
 
Native Speaker, born in Melbourne Australia, of Greek/Italian background.
First studied Music in Melbourne, and later  Florence Italy.I am a professionally trained Opera singer.
My second profession is that of  teaching English, which I enjoy very much.  Having studied at Monash University of Melbourne, I hold a certificate in Training & Assessment. 
 
My experience as a  professional singer has been of great value to me when  teaching English, as I believe learning to speak another language is much like learning music or how to play an instrument. Both are a form of self expression and at the same time should be fun and enjoyable.
So I welcome you to my conversation classes,where we will discuss many topics on various levels, and at the same time have the enjoyment of learning a new language.

Dominika aszkiewicz

DOMINIKA ASZKIEWICZ

Jzyki obce podobnie jak podróe oraz poznawanie rónych kultur od zawsze byy moj pasj, która z czasem przerodzia si w zawód trenera jzykowego oraz tumacza.

Przygotowanie kursantów do egzaminów LCCI, Toefl , TOLES, FCE, CAE,CPE jest wyzwaniem za sukcesy egzaminacyjne moich podopiecznych osobist satysfakcj. 

 

JAN WIECH

Prowadz kursy ogólne na wszystkich poziomach, od pocztkujcych (Elementary) po zaawansowanych (Advanced). Mam take due dowiadczenie w prowadzeniu kursów przygotowawczych do Matury, FCE, CAE.

Lubi uczy poniewa daje mi to niezwyk okazj do spotkania fantastycznych ludzi, którzy dziel moj pasj do nauki jzyków obcych. Sam lubi uczy si jzyków (poza angielskim znam te francuski i portugalski, ostatnio zaczem te nauk jzyka hindi) tak wic doskonale rozumiem czego potrzeba suchaczom na zajciach aby nauka bya jednoczenie przyjemna jak i jak najbardziej skuteczna.

RENATA DBROWSKA

Jestem absolwentk Amerykanistyki w Orodku Studiów Amerykaskich na Uniwersytecie Warszawskim.

W TFLS pracuj od 2011 prowadzc kursy ogólne jzyka angielskiego na poziomie C1 i egzaminacyjne FCE , CAE, Matura (jestem egzaminatorem OKE do Nowej Matury).Dodatkowo prowadz kursy Academic English.

Uwielbiam poznawa tajniki angielskiego  ale jedynie nauczanie i przebywanie  z ludmi, którzy podzielaj t pasj, ich dociekliwe pytania i stawiane mi wyzwania nadaj pogbianiu tej wiedzy sens. Bez cigej interakcji z nowymi ludmi, bez ich energii, emocji i indywidualnych dowiadcze nie nauczyabym si tyle o angielskim, wiecie i ludziach  a najpikniejsze nawet sówka byyby dla mnie tylko kolejnymi  literkami na papierze.

SZYMON GYEWSKI

Jestem absolwentem Lingwistyki Stosowanej oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji we wspópracy z SWPS.

Zaczem uczy jzyka angielskiego sze lat temu i od tamtej pory prowadziem kursy ogólne, grupowe i indywidualne, na wszystkich poziomach zaawansowania, jak równie kursy Business English oraz kursy przygotowujce do egzaminów FCE, CAE, LCCI EFB 2, LCCI EFB 3 oraz Matury.

Wieloletnie zamiowanie do jzyków i psychologii oraz przyjemno jak czerpi z kontaktu z ludmi wszystkie s atutami w nauczaniu jzyków, a jednoczenie sprawiaj, e nie wyobraam sobie pracy z której mógbym czerpa wicej satysfakcji i w której mógbym realizowa si peniej.

VICTORIA VOGT

I’ve been teaching English for almost 8 years. I really love this job. Helping people learn a new language and giving them a way to explore new cultures is extremely satisfying. I believe learning should be fun and try to apply this philosophy in my classes.

I hope I can help you discover that English is a beautiful language which can give you access to knowledge, entertainment and many wonderful cultures.

MICHA FEDOROWICZ

Ukoczyem indywidualne midzyinstytutowe studia filologiczno-kulturoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim w ramach filologii angielskiej, iberystyki i romanistyki, magisterium na kierunku filologia angielska z uprawnieniami do nauczania w szkolnictwie publicznym.

Prowadz kursy przygotowujce do egzaminu CAE, TOEFL, zajcia z jzyka hiszpaskiego i zajcia indywidualne dopasowane do potrzeb Suchaczy Szkoy TFLS.

Ucz moich Studentów w myl zasady, e poznajc jzyki obce i inne kultury moemy tworzy kolejne wizi midzyludzkie oparte na yczliwoci, przyjani a czasem mioci.

 

MAGDALENA ELAZKO

Zajcia z umiechem i pasj, tak po krótce mona opisa spotkania ze mn. :)

Specjalizuj si w przygotowaniu do egzaminów oraz wczaniu elemntów jzyka naturalnego. Kade zajcia to przygoda podczas której odkrywamy wiat jzyka angielskiego i kultury anglosaskiej.

W Szkole TFLS prowadz zajcia przygotowujce do FCE, CAE, CPE, TOLES, LCCI, IELTS i TOEFL pomagajc kursantom zdoby jak najwicej punktów i speni marzenia.

Jestem absolwentk filologii angielskiej UW, która w swoim prawie dziesicioletnim dowiadczeniu pracowaa z osobami od 0 do 200 lat :) Razem udao Nam si doj prawie do gwiazd.

 

JOSEPH LYNN

I usually base my lessons using task-based learning including discussions about interesting
topics, different activities to encourage students to use known English and to expand their vocabulary.

I have taught students of many ages from children to adults, including employees at companies located
in Warsaw. I have taught students at many levels from Pre-Intermediate up to Proficiency, including Business English
and conversation classes.

ANNA TUZISKA

Magister Filologii Germaskiej oraz Filologii Angielskiej, stypendystka Uniwersytetu w Giessen (Niemcy). Egzaminator maturalny w zakresie j. angielskiego.

Z TFLS wspópracuj od 2011r. Prowadz kursy ogólne na poziomach od elementary do upper-intermediate oraz kursy przygotowujce do egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

 Nauczanie to moja pasja, w której zawsze kieruj si sowami „practice makes perfect”, a których skutecznoci dowodz sukcesy moich uczniów. 

DANIEL TAKACS

Being really enthusiastic about sharing my interest in languages I started to do smaller sessions  for fellow students to help them out with their grammar and translation skills and I liked it so much that I decided to carry on with this towards a professional level to share the joys of languages with many people.

 

RENATA KUREK

Magister Filologii Angielskiej (w trakcie studiów doktoranckich) oraz Magister Filologii Woskiej. Ukoczya kursy metodyczne w programie obu filologii angielskiej i woskiej.
W szkole TFLS pracuje od lutego 2000 r. Specjalizuje si w kursach egzaminacyjnych: CAE, CPE, LCCI English for Business oraz kursach specjalistycznych dla firm.

KARINA PLUCISKA

Jestem lektorem jzyka angielskiego z ponad 15-letnim dowiadczeniem w nauczaniu. W trakcie swojej kariery zawodowej pracowaam ze suchaczami / uczniami w kadym wieku i na kadym poziomie nauczania, poczwszy od dzieci w szkole podstawowej po urzdników wysokiej rangi w instytucjach administracji pastwowej. Moi suchacze ceni mnie za umiejtno przekazywania wiedzy i pozytywne podejcie do nich samych oraz prowadzonych przeze mnie zaj.
Prowadziam zajcia jzykowe w zakresie ogólnego jzyka angielskiego, jak równie w zakresie Business English i Legal English. Efektywnie przygotowywaam suchaczy do egzaminów ESOL, TOEIC, TELC i LCCI, jestem równie dowiadczonym egzaminatorem TELC i LCCI.

EWA KUBACKA

Magister Amerykanistyki UW, licencjat lingwistyki stosowanej UW, kurs FTBE (Further Certificate for Teachers of Business English); 1998-2001 nauczyciel jzyka angielskiego metod tradycyjn w szkole podstawowej i liceum ogólnoksztaccym; w latach 2001-2006 lektor-metodyk w Akademii Nauki (nauczanie metod tradycyjn, Sita i Callan, Business English), udzia w projektach dofinansowywanych przez Uni Europejsk w ramach programu EFS (Europejski Fundusz Spoeczny): metodyk w projekcie „Podwyszanie kwalifikacji zawodowych osób pracujcych na Mazowszu” oraz lektor w projekcie „Zdobd wiedz, zdobdziesz prac”; egzaminator TELC od 2004; lektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Z TFLS wspópracuje jako lektor kursów egzaminacyjnych FCE, CAE i LCCI , Egzaminator LCCI English for Business oraz konsultant metodyczny. 

 

AGNIESZKA DYTKO

Uzyskane kwalifikacje lektora: Certificate of Studies at Harrow House International College (1997), Certificate of Attendance and Progress at Advanced Level at London University (1998), Certificate in Advanced English (1999), uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskane w 2000 roku. Dodatkowo magister Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (1995-2000) oraz absolwentka rocznego kursu biznesu na Wyszej Szkole Biznesu w Poznaniu (oddzia opolski).Od 6 lat pracuje w charakterze lektora, wspópracowaa z firmami takimi jak: IBM, Reader's Digest, ABN AmroBank, Jansen&Cilag, Motorola, Egis, Zentiva,Net-premium.Prowadzi kursy ogólne oraz biznesowe na rónych poziomach o charakterze indywidualnym i grupowy, przygotowuje do egzaminów FCE. Okazjonalnie peni funkcje tumacza.

"Ze szko TFLS wspópracuje od 3 lat i jest to wspópraca jak najbardziej owocna-w szkole panuje bardzo mila atmosfera, a to z kolei motywuje nas nauczycieli do bycia zaangaowanym w ycie szkoy. Profesjonalne podejcie do kadry oraz studentów powoduje, e chtnie przekazujemy im nasza wiedze i mio do jzyka, który wykadamy"

BOZENA JARMONTOWICZ 

magister Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, rok ukoczenia 2000; specjalizacja tumaczenia; uprawnienia pedagogiczno - metodyczne do prowadzenia zaj z jzyka angielskiego (Centrum Doskonalenia Nauczycieli); w latach 1998 – 2006: lektor jzyka angielskiego w nastpujcych szkoach jzykowych: Felberg – British and American School of English, Globar Training Centre Sp. zo.o.; City School; od 2001 roku prowadzi lektoraty z jzyka angielskiego w Wyszej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w zakresie bankowoci, marketingu, ekonomii, informatyki; Prowadzi kursy ogólne, specjalistyczne i egzaminacyjne, w tym kursy egzaminacyjne FCE, CAE, kursy specjalistyczne przygotowujce do egzaminu LCCI, BEC oraz egzaminów resortowych. W latach 2004 – 2006 penia funkcj koordynatora metodycznego ( rozmowy kwalifikacyjne, dobór materiaów szkoleniowych, rekrutacja kadry lektorskiej). Od kwietnia 2006 roku wspópracuje ze szko TFLS.

Ciesz, e ycie pozwala mi na realizacj samej siebie. Nale do tych szczliwych osób, które robi to co lubi. A ja naprawd lubi uczy i ceni sobie wspóprac ze szko TFLS ze wzgldu na fachowe podejcie do szkole jzykowych .

ADRIAN JASIONEK-BRACISIEWICZ 

LCCI FTBE Teaching Business English Certificate and CELTA Certificate in progress. Although I’m born Poland, I have lived in Canada most of my life. I have been working for TFLS since 2004. My specialty is conversation lessons. I’m social and communicative, so talking with me is easy and comfortable. I think that one the most important aspects of learning a language is talking, as usually that’s why people learn new languages; i.e. to communicate.


Motto:

  •  “ Talk and You Will Learn.”
  •  “A little of English every day goes a long long way.”
  •  “English is Easy.”

PIOTR KAMISKI

Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnoci jzykoznawstwo. Picioletnie dowiadczenie w prowadzeniu zaj potwierdzone certyfikatem British Council. Ukoczy liczne kursy akademickie z metodyki nauczania i odby sta pedagogiczny (2003 -2004). W TFLS prowadzi zajcia z jzyka angielskiego od 2004 r. (poziomy od pocztkujcego do zaawansowanego, Business English dla firm oraz zajcia konwersacyjne).
Moim ulubionym elementem pracy lektora jest kontakt z ludmi, który pozwala obu stronom nauczy si na zajciach czego nowego. Odczuwam ogromn satysfakcj, kiedy uczestnicy kursu chwal si swoimi postpami: zrozumieniem tekstu piosenki czy programu telewizyjnego w jzyku, który do niedawna stanowi dla nich tajemnic.

ALEKSANDRA KOWALSKA

Magister Filologii Angielskiej Instytutu Anglistyki UW. Od 2000 r. pracuje w sekcji egzaminacyjnej The British Council, gdzie równie peni funkcj egzaminatora Cambridge. Z TFLS wspópracuje od 2001 r. Prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów LCCI English for Business, FCE, CAE, oraz TOEFL, a take rónorodne szkolenia specjalistyczne dla klientów korporacyjnych na rónych poziomach zaawansowania. Posiada certyfikat FTBE uprawniajcy do nauczania jzyka biznesowego. Jest egzaminatorem LCCI.

Monika Lech

Posiada licencjat Filologii Angielskiej Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Warszawie oraz dyplom ukoczenia studiów podyplomowych Business English Wyszej Szkoy Przedsibiorczoci i Zarzdzania im. Leona Komiskiego. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Lingwistyka Stosowana (spec.nauczycielsko – tumaczeniowa). Ze szko TFLS wspópracuje od 2006r. i zajmuje si kursami na poziomie upper-intermediate, jak i kursami egzaminacyjnymi LCCI English for Business, równie w firmach. Jest egzaminatorem LCCI. Prowadzi równie lektoraty w Wyszej Szkole Mazowieckiej w Warszawie.

„ Wspópraca ze szko TFLS to przyjemno jak czuj obserwujc moich suchaczy, gdy po kadych zajciach z umiechem wracaj, chtni zdobywania wiedzy i rozwijania ju zgromadzonych umiejtnoci. Bycie docenian za miy akcent zaj znacznie podnosi mój komfort pracy.”

Weronika Marasek 

lektorka j. angielskiego, konsultant metodyczny, egzaminator

Ukoczya Nauczycielskie Kolegium Jzyków Obcych we Wrocawiu oraz Amerykanistyk na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie z tytuem magistra. Od 5 lat prowadzi kursy biznesowe, specjalistyczne z elementami jzyka technicznego. Przygotuje do egzaminów LCCI oraz TOEFL, pracuje jako egzaminator w komisjach. Ze szko jzykow TFLS wspópracuje od 2005 roku jako lektor jak i konsultant metodyczny.

„ Praca w TFLS daje wiele moliwoci rozwoju i doskonalenia swoich umiejtnoci poprzez uczestniczenie w rónego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Przyjazna atmosfera oraz profesjonalna opieka metodyczna powoduj, e praca tu jest przyjemnoci a nie czystym obowizkiem.”

Anna Lubieniecka

W czerwcu 2005 roku obronia tytu licencjata Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie kontynuuje nauk na uzupeniajcych studiach magisterskich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, na specjalizacji nauczycielsko-tumaczeniowej.
Z TFLS, gdzie prowadzi kursy ogólne jzyka angielskiego na rónym poziomie zaawansowania, wspópracuje od 2005 roku.
"Praca w TFLS pozwala mi na realizowanie swojej pasji, jak jest nauczanie. Do zaj prowadzonych przeze mnie wnosz przede wszystkim swoja wiedze i wietne przygotowanie pedagogiczne, ale równie swoj osobowo, kreatywno i innowacyjno."

Alicja Polok

Magister Filologii Angielskiej na Uniwersytecie lskim. Od roku 2000 pracowaa jako tumacz i lektor. Z TFLS wspópracuje od 2004r. Prowadzi zarówno kursy ogólne na poziomach pre-intermediate, upper-intermediate, jak równie kursy egzaminacyjne FCE, LCCI English for Business oraz kursy specjalistyczne dla firm. Posiada certyfikat LCCI FTBE uprawniajcy do nauczania jzyka biznesowego. Jest egzaminatorem LCCI. jest konsultantem metodycznym.

Marcin Stanowski

Posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Jzyków Obcych i tytu magistra filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje si do obrony pracy magisterskiej z psychologii na Uniwersytecie Kardynaa Stefana Wyszyskiego. Prowadzi kursy umiejtnoci psychospoecznych. Uczy zarówno jako nauczyciel w szkole publicznej (od 2000 roku) jak i lektor w TFLS (od 2002 roku). W TFLS prowadzi kursy ogólne, przygotowujce do egzaminów FCE, CAE oraz Business English.
„Z TFLS wspópracuj od 4 lat. W uczeniu angielskiego lubi najbardziej ten moment, gdy podczas zaj, suchacze przestaj zauwaa, e si ucz, poznaj jzyk a przy okazji dobrze si bawi. W TFLS zawsze staramy si osign taki stan. Wtedy uczenie si jest najbardziej efektywne.”

 

Paula Sambierska

Ukoczya Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja nauczycielska i tumaczeniowa uzyskujc tytu Magistra, a take Orodek Studiów Amerykaskich UW - Magister Amerykanistyki oraz Nauczycielskie Kolegium Jzyka Angielskiego UW- Licencjat. Uczy od 1997 r. W midzy czasie zajmowaa si równie tumaczeniem specjalistycznych, materiaów reklamowych i instrukcji technicznych dla firm Alcatel i Ericcson.
Ze szko TFLS wspópracuje od 2001 r. Prowadzi kursy przygotowujce do CAE; LCCI English for Business poziom 1, 2 i 3; TOEFL; kursy specjalistyczne i w firmach GlaxoSmithKline, Oracle, HRK, Cross Media PR. Jest egzaminatorem LCCI

Angelo Wiazewicz

Foreign Language Correspondent dla jzyka angielskiego oraz hiszpaskiego (2003) oraz
tumacz przysigy dla jzyka niemieckiego i angielskiego Izby Handlowej w Dortmundzie (Niemcy). Ze szko TFLS wspópracuje od 2004 r. jako lektor niemieckiego oraz angielskiego, prowadzc kursy firmowe na rónych poziomach i przygotowawcze do LCCI. Posiada certyfikat LCCI FTBE uprawniajcy do nauczania jzyka biznesowego.

„Mila kadra i koledzy zachcaj do dalszej wspópracy!”

Ewelina Gazka

absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Ksztacenia Nauczycieli Jzyka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie studentka 2. roku uzupeniajcych studiów magisterskich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów w UKKNJA (zdobya wiedz z zakresu metodyki) odbya praktyki w rónych typach szkó. Pracujc dla szkó jzykowych prowadzia zajcia na wszystkich poziomach, szkolenia dla firm a take zajcia indywidualne. Ponadto, bya lektorem na letnich obozach jzykowych organizowanych przez firm „Chris”.
Wspóprac z TFLS rozpocza rok temu. W tym czasie prowadzia kursy ogólne na poziomie inetermediate oraz upper-inetermediate.

Seneka powiedzia, ze „uczc innych, sami si uczymy ”. Dlatego te nauczanie daje mi tyle satysfakcji.

Anna Ziemiska Woniak

Ukoczya studia o specjalnoci jzyk angielski w Nauczycielskim Kolegium Jzyków Obcych w Toruniu oraz studia licencjackie z lingwistyki kognitywnej na filologii angielskiej Uniwersytetu Mikoaja Kopernika. Studia Magisterskie w Wyszej Szkole Studiów Midzynarodowych pomogy jej zdoby wiedz na temat historii, geografii, kultury i obyczajów krajów caego wiata. Prac magistersk napisaa w jzyku angielskim na temat Niemieckich Stosunków Transatlantyckich po Zimnej Wojnie. Jest nauczycielem mianowanym. Uczy jzyka angielskiego od piciu lat. Od roku 2004 prowadzi kursy na poziomach upper intermediate, intermediate, a take przygotowuje do Nowej Matury i egzaminu Cambridge FCE. Ukoczya okoo 30 kursów i warsztatów metodycznych z zakresu wychowania i nauki jzyka obcego.

Nauczanie to moja pasja i powolanie.

Paulina Zieliska

Ukoczya Katedr Jzyków Specjalistycznych, Wydzia Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosowiaskich Uniwersytetu Warszawskiego -Magister Lingwistyki oraz Nauczycielskie Kolegium Jzyków Obcych i Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagielloskim- Licencjat. Od marca 2003 r. do wrzenia 2004 r. nauczaa jzyka angielskiego (Business English) wród kadry kierowniczej firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Od 2001 r. prowadzi w TFLS kursy jzyka angielskiego na poziomach: elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, przygotowuje take studentów do egzaminów Cambridge FCE oraz LCCI English for Business. Jest egzaminatorem TOEFL.

Justyna Borowiec

Magister Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, od 1990 roku naucza jzyka angielskiego w wielu warszawskich szkoach jzykowych na kursach ogólnych na wszystkich poziomach, równie przygotowujcych do egzaminów Cambridge. W latach 1994-1995 nauczaa modzie klas I – III spoecznego liceum ogólnoksztaccego w Warszawie. Prowadzia kursy jzyka business/professional English w licznych stoecznych firmach i instytucjach. Z TFLS zacza wspóprac w roku 2006r. Prowadzi kursy przygotowujce do egzaminów: FCE i CAE oraz zajcia w midzynarodowych firmach. 

„Jestem osob ambitn, wysoko cenic sobie rozwój osobisty i zawodowy, duo wymagam od siebie i od swoich suchaczy. Uwaam jednoczenie, e nauka jzyka obcego moe by wietn zabaw, a szkoa TFLS zapewnia mi odpowiednie warunki do realizacji moich planów zawodowych, a najwaniejszym z nich jest zostanie konsultantem metodycznym szkoy.”

Piotr Kalita

Zaczem naucza jeszcze jako student lingwistyki stosowanej UW, ponad 6 lat temu. Studia ukoczyem ze specjalizacj pedagogiczno-tumaczeniow w zakresie jzyka angielskiego i francuskiego. Prowadziem kursy na wszystkich moliwych stopniach zaawansowania i doszedem do wniosku, e najwicej satysfakcji daje mi przygotowywanie do egzaminów FCE i CAE jak równie biznesowych: BEC i LCCI. Wielokrotnie take wystpowaem w roli egzaminatora podczas czci ustnej tego ostatniego. Niejednokrotnie podejmowaem si tumaczenia ustnego (negocjacje biznesowe, spotkania z artystami anglojzycznymi) a niebawem powinna ukaza si moja pierwsza ksika, któr przeoyem dla wydawnictwa Arkady. Cigle brakuje mi czasu, eby poznawa nowe jzyki. Aktualnie w nielicznych wolnych chwilach zgbiam hiszpaski, w kolejce jeszcze portugalski, niemiecki...

Katarzyna Fossa

Alicja Mikusiska
 
Magister Filologii Angielskiej Uniwesytetu Warszawskiego. Od roku 2004 wspópracuje z the British Council, sekcj egzaminacyjn, oraz z Uniwesytetem Warszawskim jako tumacz. W szkole TFLS od roku 2003 prowadzi kursy ogólne pre- i upper-intermediate, przygotowujce do egzaminów FCE, CAE oraz kursy specjalistyczne Business English dla firm na rónych poziomach.

Maciej Jaboski
 
Koczy Lingwistyk Stosowan na UW. Lektor z kilkuletnim dowiadczeniem w nauczaniu jzyka ogólnego i biznesowego. Uczy w duych przedsibiorstwach, m.in. TPSA, Nordea Bank, TVP, PGNiG, prowadzi kursy wakacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu w Biaymstoku. Oprócz nauczania zajmuje si zawodowo tumaczeniami, dziki czemu jzyk angielski ma przed nim niewiele tajemnic. Pasjonuje si literatur i muzyk angielsk i amerykask, wzbogacajc prowadzone zajcia o najciekawsze zjawiska w kulturze Wielkiej Brytanii i USA.

Motto: "Nauczanie angielskiego jest jak wspinaczka. Bywa trudne, czasem chce si rzuci wszystko w poowie drogi i zaj czym innym, ale gdy osignie si cel, satysfakcja jest niesamowita."

   

Sylwia Suchowierska
 
Studentka ostatniego roku lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie w trakcie pisania pracy magisterskiej z dziedziny metodyki nauczania jzyków obcych. W roku akademickim 2007-08 stypendystka Uniwersytetu w Tübingen (Niemcy). W szkole TFLS pracuje od padziernika 2006 r., prowadzi kursy ogólne od poziomu Elementary po Upper-Intermediate.

"W nauczaniu najbardziej pasjonuje mnie obserwowanie postpu, jakiego dziki wasnemu wysikowi oraz mojej pracy, dokonuj suchacze."

BOENA NOWAK 
 
Magister prawa Wydziau Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na tym samym uniwersytecie powadzonego przy wspópracy z Cambridge University. Stypendystka na Utrecht Universiteit w Holandii. Uczszczaa do szkoy w Stanach Zjednoczonych. Posiada Certificate of Proficiency in English. Z TFLS wspópracuje od 2006 roku. Prowadzi kursy Legal English i Business English dla firm.
 
Lubi wyzwania i nowe dowiadczenia. Chc wykorzysta szanse jakie przede mn staj.

 

ZUZA LENIARSKA

Jestem absolwentk makrokierunku filologiczno-kulturoznawczego (filologia angielska, francuska i hiszpaska) oraz Amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ucz ju od 8 lat - mam dowiadczenie w nauczaniu dzieci i dorosych, w przygotowywaniu do matury, prowadzeniu grup i zaj indywidualnych. Zawsze stawiam na komunikacj: czytanie i dyskusje, uywam tekstów z anglojzycznych gazet, wyszukuj ciekawych filmów i programów telewizyjnych - dla mnie znajomo jzyka to nie tylko gramatyka, ale przede wszystkim rozumienie „native’ów”, kontekstu kulturowego, spontaniczne wyraanie myli. Prowadz zajcia z angielskiego, francuskiego i hiszpaskiego. 

OLGA KRZYSZTOPORSKA

Jestem absolwentk Uniwersytetu Warszawskiego, a tytu magistra zdobyam na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w zakresie tumacze specjalistycznych.

Prowadz zarówno kursy biznesowe, jak i ogólne - stacjonarne i bezporednio w firmach, grupowe oraz indywidualne. 

Pracowaam w Wielkiej Brytanii jako reprezentantka British Gas-u oraz jako czonek zespou Pricing Prescriptions Division NHS, jak równie to, i pó roku spdziam w Szkocji oraz prawie cztery miesice w Australii. Dowiadczenia te pomogy mi w doskonaleniu znajomoci jzyka angielskiego, dziki nim poznaam równie kultur i obyczaje krajów anglojzycznych. 

Moj dewiz jest: „Czerp z ycia garciami, do tego z pewnoci przyda Ci si znajomo jzyków obcych”.

 

Sylwia Barlatier

 

Piotr Grzymski

Opinie suchaczy

TFLS to wietna szkoa, ktra posiada doskonale wyszkolon i wykwalifikowan kadr. Jestem na kursie oglnym i z ogromn przyjemnoci bd dalej kontynuowa nauk w TFLS! Lekcje s bardzo ciekawe, poniewa nauczyciele potrafi zainteresowa przedmiotem. To sprawia, e z zaj wynosi si bardzo duo i w szybkim tempie czyni si postpy. A nauka angielskiego staje si po prostu czyst przyjemnoci! Poza tym lekcje w takiej szkole bardzo pomagaj maturzystom, ktrzy potem s wietnie przygotowani do egzaminw na filologi angielsk(poziom nauczania w TFLS) jest nie byle jaki ! Mona wic miao powiedzie, e szkoa ta jest jak najbardziej godna polecenia.

Aneta

W TFLS ucz si od dwch lat i wszystko o czym byem zapewniany przy zapisie potwierdzio si. Dodatkowe, bezpatne konwersacje z native speakers, korzystna cena kursw oraz mia i kompetentna obsuga stawiaj TFLS na czele szk jzykowych w Warszawie.

Nathan

Wysoki poziom, wietni lektorzy, nativi (Angelo is the best!), klimat, system oceniania, wymagania i metody nauczania bardzo mi si podobaj. Polecam, jeeli chcecie si na prawd uczy, a nie obija.

Irkamatus

Uczszczam do TFLS od 2 lat, jestem teraz na 8 semestrze i uwaam e poziom w tej szkole jest bardzo dobry! Osobicie lubi tam chodzi... bo wiem e to jedna z lepszych szk!! Lekcje s ciekawe i dobrze prowadzone! No i te dodatkowe, darmowe konwersacje z nativami!

Iza20

Z moich dowiadcze z TFLS, mog powiedzie, e nauczyciele tam uczcy to profesjonalici. Lekcje s naprawd ciekawe - nie sposb si nudzi. Na pocztku nawet nie wiedziaem, e moja lektorka jest Polk - nie syszaem ani jednego sowa po polsku od niej. Poza tym wietna biblioteka, dostp do internetu, filmy angielskie, wietny kontakt z nauczycielami - maj jakie specjalistyczne dyplomy dla nauczycieli oprcz ukoczenia anglistyki plus duo bezpatnych konwersacji z nativami.

Beno165

Rejestracja na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

Certyfikaty jakoci

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrze�one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].